Roodborsttapuit /European stonechat /Tarier patre / Muscicapidae

De roodborsttapuit is een kleine zangvogel . Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige, open moerasgebieden en in halfopen boerenland. Het zijn vogels van open tot halfopen, vaak droge terreinen met enige struweelopslag of hoog opschietende kruiden. Vanaf een uitkijkpost in het territorium wordt het grootste deel van het uit insecten en ander klein gedierte bestaande voedsel opspoord

Graspieper /Meadow Pipit /Pipit Farlouse /Anthus pratensis

De graspieper is een zangvogel uit de familie piepers en kwikstaarten. De algemeenste piepersoort . Heeft geen opvallende kenmerken, maar roep en zang zijn karakteristiek. Broedt in allerlei open landschappen, het talrijkst in open duinen. Hij is daar een belangrijke waardvogel voor de koekoek. Is als broedvogel sterk achteruitgegaan, vooral in grasland, maar trekt nog wel talrijk door, vooral in april en oktober. Schaarser in de winter.